TRAINING CENTre & SCHOOL

                                        HAZARIBAGH

                                     MINISTRY OF HOME AFFAIRS

                                                                                                                                     

                                                                      

                                  

                           egkfujh{kd dh dye ls

 

                                eq>s izlUUrk gS fd eq>s lhek lqj{kk cy  dss Centre of Excellence

                                   dks deku djus dk lqvolj izkIr gqvk A eSa vius vkidks vkSj Hkh xkSjokfUor eglwl

                      dj jgk gwWa fd eq>s mPp dksfV ds izfrfuf/k;ksa dk usr`Ro djus dk ekSdk izkIr gqvk gSA

                      bl laLFkku dks ;gkWa ij dk;Z djus okys dkfeZdksa dh dk;Z fu"iknu {kerk vkSj muds

                      lkeZF; ,oa [;kfr ds fy, tkuk tkrk gSA

 

                                bl laLFkku dk izeq[k gksus ds ukrs eSa ;g pkgwWaxk fd bl laLFkku dh

                      izfr"Bk mPp Js.kh dh gks vkSj bl laLFkku dh [;kfr viuh pje lhek ij igqWapsA

 

                                ge lc ,d tqV gksdj ;g iz.k djsa fd bl laLFkku dk xkSjo mPPkre

                      Lrj dk cuk jgsA

 

                            ih lh 'kekZ

                            egkfujh{kd

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : tcshzb@bsf.nic.in

|Home | Introduction | Honours&Awards | Structure | Recruitment | Training | Sports | Photographs | Tenders| Welfare Activities | 

 | Police Links | Other Links | Contact Us |